Hartlik Wellkuomen

Düsse Suit is for (un up) dat Builefelder Platt schruiwen un sall äin biäden helpen, düsse Sproke an't Liäwen teo haulen. Doteo kann enner hiar lüttke Vertellsel teon Liasen un Vorliasen fuinen. Teon Anhairen gifft dat auk'n plattduütsken Podcast. Do gifft et dat äin odder annere Vertellsel un wat et süss seo up Platt to säggen gifft.

Wenn owwer enner nau mäihr iawer düssen nedderduütsken Dialekt routfuinen well, denn kann häi äinen ganzen Schwung Wiäden fuinen in oll denn Suien un Wiarken, up de hiar henwiäsen waiert.

Auk Outsproke un Schruiwwuise waiern hiar verhackstücket.

Un denn sall auk no up äine plattduütske Whatsapp-Gruppe henwiäsen waiern, wo sik de Luüe med plattduütsken Sproaknorichten unnerhaulen.

Un niu viäl Vergnoögen met Liasen un Soöken up plattgesagt.de.

 

Sprüöksel teo'n Dage

Kaulen Kopp un Foöde warm, maket denn ruiksten Dokter arm.

 

Ravensbiarger Platt

alte Karte der Grafschaft Ravensberg Dat Builefelder Platt is äin nedderduütsken Dialekt, de ümme Builefeld herümme kuüert waiert. De plattduütske Sproke is owwer in denn ganzen Gestrich van de aulen Grofskop Ravensbiarg in Austwestfailen binoh desülwe un is denn auk Ravensbiarger Platt naimet. Teo de Grofskop haiert de Krais Hiarwede, de Statt Builefeld, un de Däil van denn Krais Gütsel doteo, de innen Norden van de Luinjen Isselhorst, Breokhagen un Vassem liggt. Breokhagen un Vassem haiern teo de Grofskop nau doteo. Domedde is dat Ravensbiargske Däil van de austwestfialsken Sproke un auk van den westfialsken Nedderduütsk.

Johrhunnerte lang was Platt de Muddersproke van denn Luüen inne Grofskop. Owwer innen lesten Drüddel van denn 19. Johrhunnert worde in denn Stian oll mäistendäils haugduütsk kuüert, un in de ersten Hälfte van denn 20. Johrhunnert geng dat Plattduütske auk uppen platten Lanne truüjje.

Huütigendages gifft dat blaut no wäinige Luüe, de plattduütsk kuüern. In Haimatverainen un enßelnen Thiotergruppen waiert düsse Sproke owwer nau pliaget. Et is teo huapen, datt sik doch no de Äin odder Annere finnt, de dobui helpen well, datt de Sproke nich ganz unnergaiht.