Kuaken

Äin't van muin Frubbe iare Hobbys is dat Iaden, dat doöt se gäirn. Dat günne ik iar auk, denn se hät äin grauden Haupen van geoen Äigenskopen. Et gifft auk viälet, wat se geot un gäirne doöt, blaut dat Kuaken, dat haiert nich doteo. Dat magg se gar nich, auk wenn se nau seo gäirne ett. Owwer, teominnst säggt se dat jümmer, dat Kuaken alaine, dat is jo gar nich seo laige. Nai, dat Upruümen un rajjen maken, dat is jümmer seo viäl Arbäid. Un wenn man dat Schnibbeln, Schillen un Putzen vorhiar un dat Upruümen un rajjen Maken donoh tohaupe nimmt un sik dänn nau iawerleggt, datt ollens wat diu kuaket häs, in kördester Tuit wuir upgiäden is, na, dänn launt dat ollens doch gar nich. An'n Läiwsten schmitt muin Frubbe dänn auk wat innen Backuaben, datt blaut nau backen odder warm maket waiern mott.

Inne Flimmerkissen dogiägen is dat Kuaken jo oll lange in Meode kuomen. Wenn diu ianerns in'ne Flimmerkissen kicks, waiert do kuaket wat dat Tuüg hault. Do nütten auk de viälen Programme niks, de et vandage innen Fernsäin gifft - kuaket un backen waiert ollerwiagen. Mol metenanner mol giägenanner, mol gifft et en onniket Middag, mol gifft et Keoken. Stumps uppen Scheppe un in'n Togg send de Köcke an'n Wiark. Do kanns diu ollet fuinen, wat man inne Küöken seo trechte maken kann.

De Köcke innen Fernsäin häwwet owwer äinen bannig grauden Vordäil: se küönt Teller, Pödde un Pannen briuken os se witt, upruümen un rajjen maken müöt se dat nich. Dat müöt dänn an'n Enne annere Luüe deon, de nau doteo nich mol geot betalt waiert.

De Kuakshows innen Kuikkassen, de bekickt sik muin Frubbe owwer binoh jäiden Dagg. Un dat fuine ik niu wuir sunnerbor, wuil se sümst nich Kuaken magg. Un no de Show mott ik iar auk nau de Reseppe out'n Internet outdrucken, domedde se de sammeln kann.

Owwer do maket jiu ninne Suargen, de Reseppe waiert blaut inne Trecke packet, routhalet waiern se do wisse nich mäihr.