Macholler

Wenn diu vandage inne Bar gaihs odder up ne Fuier inladt waiers, dänn kanns diu do nich mäihr äinfack drinken, wat diu gäirn maggs. Ümme do doteo to haiern, moss diu nuipe dorup achten, wat just ansäggt is. Ne Tuit lang was et Aperol Spritz, un dänn kamm läder Hugo doteo, n Cocktail out Prosecco, Hollernsapp un Wader. Niu, upstunns waiert dat jo bäidet jümmer nau gäirn drunken. Ik sen jo intüsken n aulen Kerl un häwwe nin Lussen mäihr, mui ümme de Meode teo schiaren. Seo waier ik dänn auk jümmer n biäden schäiwe ankiäken, wenn ik do seo sidden deo un muin Baier un Macholler drinke. Baier un Macholler, dat dai auk oll muin Oppa gäirn drinken, dat gifft et oll lange un hät villichte just deswiagen n schlechtet Ansäin. Dat is blaut for aule Luüe, sägg man niu. Un schmicken daie et auk nich, häit et.

Wat owwer derbe ansäggt is, dat is Gin, annen biadesten met Tonic Wader. Do haier ik dänn faken, iawer n geoen Gin Tonic, do genge niks doriawer. Un kortens häwwe ik denn Gin auk mol probaiert. Un wo an mosste ik woll dobui denken: Richtig, an muinen läiwen Macholler. Dänn häwwe ik mol innen Internet bui Wikipedia nokiäken un routfiunen, datt de Name „Gin“ van denn franzoösken Weort „genévrier“ kümmt, un dat bedütt: „Macholler“. De engelske Gin is dänn annen Enne auk niks anneret os use Stainhiager. Ik häwwe dänn mol teor Preobe n Stainhiager un n Gordon's Dry Gin probaiert, un mott säggen, datt ik de bäiden nich outenannerhaulen kann. Niu woöer ik gäirn mol wiäden, of muine Frünne dat küönt. De haulen jo denn Gin for dat Gröddste un maken sik iawer denn Macholler blaut lustig. Macholler, denn wollen se nich mol probaiern.

Ik häwwe oll mol denn Vorschlagg maket, datt se n Macholler Tonic drinken sollen, owwer wat is passaiert? Na, os jui jiu denken küönt, ik sen blaut outlacht worden.