Reha

Lestens hät muin Dokter säggt, datt ik mol inne Reha foöhern sall. Ik mosste dänn erst äin ganzen Haupen Papuirs outfüllen, un os dänn de Kasse „jau“ doteo säggt hadde, konn et ennelk laus gohn.

Os ik bui de Reha ankamm, sog ik en graudet Hous, dat mui vorkamm os en Krankenhous. De Kamerns woöern owwer kommeodig, un ik hadde stumps ne Kamern for mui alaine. Dofor woöern Sigaredden un Alkohol verbuan, nich mol äin Baier droffe ik drinken. Besoök up de Kamern droffe man auk nich häwwen, würkelk käin äinen, nich mol de äigen Frubbe. Un ümme Uhre 10 mosste man wuir truüjje innen House suin, wuil denn afschliuden worde. Dänn feng oll de Nachtrouhe an. Do mosste man inne Kamern suin un bluiwen. Met ollen denn Regeln do kamm ik mui vor os innen Kinnergorden.

Niu is ne Reha jo käin Urlaub, nai, muargens geng et oll ümme Uhre 7 laus medde Anwainungen. Manßen hadde ik de erste oll vor dat Freostück. Un dat, wo ik doch seo gäirn lang schlope un lade upsto. De Anwainungen woöern auk seo wuis iawer denn Dagg verdäilt, datt man dotüsken niks richtiget deon konn. Vor mui gaff et dat Wannenbad, de Rüggegymnasdek, dat Schwimmen, Wadertrian un dat send blaut äin par. Dat biadeste owwer woöern Krankengymnasdek un Massagen. Wat ik do ollens deon mosste bui de Krankengymnasdek, do hät ik dacht, datt seo wat gar nich mögglik is. Achteran taug et iaweroll, un ik hadde Wäidage os oll lang nich mäihr. Ik was frauh, os ik donoh muin erste Massagen kraig, denn ik hadde jümmer dacht, datt dat wat Schoönet woöer, un et mui dänn biader genge. Owwer dänn hät sik wuisen, datt de Massagen nau mäihr wäidoht os de Krankengymnasdek. Un dat ollens sall geot for de Gesundhäit suin? Ik sen mui do nau nich seo siäker, of ik dat glaiwen sall.

Wat ik owwer glaiwe, is, datt de Bereop vannen Krankengymnasten van denn Folterknechten out dat Middeloller weg kümmt. Os dat Foltern out de Meode kamm, mössten de Folterknechte sik jo nen nuijen Bereop soöken. Denn häwwet se sik de Reha outdacht un maket niu Massagen un Krankengymnasdek.

Worümme ik dat glaiwe? Niu, de Folterknechte mössten jo nuipe wiäden, wo man denn Luüen seo richtig wäideon kann. Un ik kann wisse säggen, datt Krankengymnasten un Massörs dat jümmer nau wiädet.