Tahndokter

Lessens was ik wuir mol bui'n Tahndokter. Ik mott jo niu teogiäwen, datt ik do nich gäirn hen gohe. Un dorümme gohe ik auk erst, wenn et gar nich mäihr anners gaiht. Dat is äinfack nich muine Sake, do uppen Steohl sidden, dat Moul upspaiern, un do up toöwen, datt et wäidoöt. Buabenrin föllt sik dat an, os of ik do 2 Hänne, n Wiarktuügkassen un n ganzen Duik in muin Munne häwwe.

Os lang os ik nin Tahnpuine häwwe, kann ik geot ohne Tahndokter liäwen. Owwer wenn ik dänn mol do hen mott, dänn waiert dat auk mäistentuits ne gröddere Sake. Ik make mui jo nich gluiks uppen Patt no'n Dokter, wenn do mol wat innen Munne wäidoöt. Nai, seo n biäden Wäidage, de ignoraier ik erst mol, do sto ik doch doriawer, do kann ik doch nau aftoöwen.

Bet ik teon Dokter gohe, do mott dat erst mol laiger waiern, domedde sik dat auk launt. Jau, ik wäit, wat Se doteo säggen doht: Ik woöer 'ne graude Bangebüksen un solle biader fakener teon Dokter gohn, an'n biadesten twäi mol innen Johre. Un jau, dat wäit ik sümst auk. Owwer ik sen niu mol bange. Dat gaiht oll laus, wenn ik 'n Termin maken will. Do is seo 'n lüttken Däil van muin Braigen, de met denn Wäidagen, de säggt, datt ik seobuts buim Dokter anreopen solle. Owwer de gröddste Däil van muin Braigen is bange un säggt, datt dat nau Tuit hät un wisse auk nau 'n Dagg toöwen kann. Ichtens wann make ik dänn doch äinen Termin, un in denn naichsten Dagen fällt muin Braigen äin Grund no denn Annern in, worümme ik denn Termin wuir afsäggen solle. Wenn de Wäidage stark neog send, deo ik natürlik nich afsäggen, un de Dagg kümmt, an denn ik dänn teon Dokter gohn deo.

Seo was dat auk düsset mol. Ik namm ollen muinen Meot tohaupe un geng laus. Niu, wenn et ümme denn Tahndokter gaiht, is et met muin Meot nich wuit her, un os baule os ik inne Toöwstuaben was, worde ik derbe kribbelig un kraig Boukpuine. Dofor woöern de Wäidage an'n Tiahnen upmol weg un ik häwwe mui oll wuir dacht, datt ik jo auk no Hous gohn könne. Doch ik blaif meotig sidden bet ik anne Ruige kamm.

Os jümmer was et auk düsset mol gar nich seo laige os ik dacht hadde. Dat bange suin vorhiar, wenn man nau nich wäit, wat do ollens kümmt, dat is jo mäistentuits dat Laigeste. Owwer müögen deo ik de Tahndokters doch nich. An'n Läiwsten hedde ik met ennen gar niks teo deon. Verstoht Se mui nich verkaiert: Et is geot, datt et Tahndokters gifft, se doht us jo helpen. Un ik glaiwe auk, datt seo 'n Tahndokter blaut Geoet deon well, owwer seo ganz däipe binnen in seo nen Dokter, do stiaket doch wisse auk 'n lüttken Sadist.

(Okt. 2020)