Urlaub

Seo af en an, owwer nich bannig faken, fört muin Frubbe un ik auk mol alaine in Urlaub, un lessens was muin Frubbe wuir anne Ruige. Se is met iare Frünnin for 2 Wiäken anne See fort, un ik woll in düsse Tuit alaine to Hous bluiwen. Do hadde ik mui oll dat äin un annere vornuamen. Ik woll de Boöker liasen, de ik lessens kriägen hadde, in Rouhe mäinen Hobbys nogohn un middags wat leckeret teo Iaden kuaken. Wenn ik oll mol alaine sen, kann ik ennelk mol dat iaden, wat ik bannig gäirn un muin Frubbe gar nich magg. Ollet in Ollen hadde ik mui up äine rouhige Tuit frojjet.

Blaut hadde ik nich met muin Famuilje un muin Frünnen riaket. Ik hadde olseo muin Frubbe to n Bahnhoff brocht un was just wuir truüjje kuomen, os et anne Duür pingeln dai. Dat was de Nowerske, de mui teon Koffäidrinken inlahen woll, wuil ik doch niu seo alaine was. Natürlik mosste ik dat anniämen, un et was dann jo auk ganz nett met de Nowersken. Muin Nower was natürlik auk dobui, nich dat jui nau wat Schlechtet van mui denket. Annen Ohmd kamm no n Fründ van mui up en Baier un en Klön vorbui.

Annen naichsten Dage häwwe ik dat Kaultschapp unnersoöket, ümme no teo kuiken, wat ik nau inkaupen mösste. Inkofft hadde owwer oll muin Frubbe, un se hadde et bannig geot mennt. Wat ik do ollens innen Kaultschapp fiunen häwwe, konn ik in denn 2 Wiäken gar nich upiaden. Tja, sümst inkaupen un wat leckeret kuaken, dat konn ik niu vergiäden. Ik häwwe mui denn wat out denn Kaultschapp teon Middag outsocht un warm maket. No denn Middag hadde ik mui just äin Beok to liasen nuamen, os dat Telefon pingeln dai. Muin Moöme raip an, se woll ianerns vorbui kuomen. Niu, wat sall ik deon. Annen Ohmd raip auk no muin Breor an, un frochte, of ik annen Wiäkenenne teon Middag kuomen wolle.

Seo geng dat nich blaut annen ersten 2 Dagen, nai, dat blaif auk seo. Teon Liasen sen ik gar nich kuomen, un an muin Hobbys was auk nich teo denken. De ganze Tuit, up de ik mui seo frojjet hadde, kraig ik Besoök odder Anreope. Nich ne Miniude hadde ik for mui. Un os dat de ganze erste Wiäken seo bluiwen is, häwwe ik mui äin par Saken un äin Backvel Boöker instack un sen in äine lüttke un kommeodige Pension tuagen. Ik häwwe denn owwer auk nin Minsken säggt, wo ik was. Seo hadde ik teominnst no äine Wiäken for mui alaine.